Disclaimer

Op deze pagina tref je de disclaimer van www.icoonterneuzen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door gemeente Terneuzen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gemeente Terneuzen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij gemeente Terneuzen.

Inzendingen van deelnemers kunnen met eigen toestemming op de website en social media worden geplaatst. Deze informatie in beeld en tekst zal tijdens fase 2 van het project worden aangeboden aan ontwerpers die deze beelden en teksten kunnen gebruiken voor de uiteindelijke schetsen/ontwerpen van de toren. Bij deelname aan het project wordt automatisch toestemming gegeven door de deelnemers om de verhalen, foto’s en ontwerpen te gebruiken in de ontwerpen.

Geen garantie op juistheid
Gemeente Terneuzen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling indien dit een systeemfout of provocerende/ongepaste berichten betreft in verhaal en beeld. Gemeente Terneuzen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.icoonterneuzen.nl op deze pagina.

Let op!
De naam, het verhaal, logo en de vormgeving van ‘Het ICOON’ zijn ontwikkeld in opdracht van de gemeente Terneuzen en hiermee hun eigendom. Het mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via internet, druk, fotokopie, microfilm etc. ) of worden gebruikt voor commercie╠łle doeleinden zonder schriftelijke toestemming van gemeente Terneuzen.