Privacy statement

De gemeente Terneuzen is formeel opdrachtgever voor het project ICOON Terneuzen. Gemeente Terneuzen is gevestigd aan Stadhuisplein 1, 4531 GS Terneuzen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1, 4531 GS Terneuzen Telefoon: 0115 455000, www.terneuzen.nl. De heer Bas Bekenkamp is Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij de gemeente Terneuzen. Heeft u vragen voor de FG over onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u hem bereiken via telefoonnummer 14-0115 (of via het contactormulier op de site van de gemeente Terneuzen, zie https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Privacystatement .

Persoonsgegevens die wij verwerken
ICOON Terneuzen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Alle ingezonden berichten in tekst en beeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@icoonterneuzen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
Het project ICOON Terneuzen bestaat uit 5 fases: 1 Verhalen over de stad, 2 Ontwerpwedstrijd toren, 3 Stemming over het ontwerp, 4 Crowdfunding, 5 Realisering ICOON

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ICOON Terneuzen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens zullen wij bewaren tot de officiële opening van de uitkijktoren.
- Ingezonden verhalen, ontwerpen en foto’s zullen wij bewaren tot vijf jaar na de officiële opening van de uitkijktoren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ICOON Terneuzen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gemeente Terneuzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Inzendingen die kunnen bestaan uit tekst en beeldmateriaal die indirect herleidbaar zijn naar de persoon die ze heeft ingediend zullen gebundeld verstrekt worden aan ontwerpers die in de tweede fase een ontwerp zullen maken. Hierbij zullen de persoonsgegevens (naam, adres, email) niet verstrekt worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ICOON Terneuzen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ICOON Terneuzen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er mee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Gemeente Terneuzen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@icoonterneuzen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ICOON Terneuzen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgege vens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gemeente Terneuzen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@icoonterneuzen.nl